Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – FeestinjeBeest.nl

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Garantievoorwaarden
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Het Noviteitenkabinet B.V., nader te noemen: “ondernemer” handelend onder: FeestinjeBeest
Gevestigd en kantoorhoudende te Bemmel, De Kazematten 7, 6681CS.
Telefoonnummer: 085-0043878
E-mailadres: info@feestinjebeest.nl
KvK-nummer: 68478488
BTW-identificatienummer: NL857463147B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Elk aanbod van de verkoper is vrijblijvend en kan worden ingetrokken of gewijzigd, zelfs na aanvaarding van het vrijblijvend aanbod, mits deze intrekking en/of wijziging door verkoper onverwijld na aanvaarding wordt medegedeeld.
 3. Het aanbod bevat een zo goed mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Wanneer de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een soortgelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of productomschrijving binden de ondernemer niet. Tevens kunnen kleurverschillen voorkomen, gezien elke computer een andere beeldscherminstelling heeft.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. Op elke overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, duidelijk op de website te vinden onder het kopje “Info” of via : http://feestinjebeest.nl/info/algemene-voorwaarden/
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, kenbaar laten maken:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen na ontvangst van de bestelling ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Mocht er enigerlei waardevermindering optreden door o.a. beschadiging of gebruik van het geretourneerde product, kan de ondernemer, in overleg met de consument, er voor kiezen om het product terug te zenden naar de consument, waarbij de consument zorg draagt voor de leveringskosten, of om het product in te nemen en het deels of niet te vergoeden, afhankelijk van de waardevermindering.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit vooraf door middel van een e-mail te sturen aan: info@feestinjebeest.nl. Vervolgens zal hij z.s.m. de retourinformatie toegestuurd krijgen per e-mail.
 2. Binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het pakket, herleidbaar aan de trackcode van de zending, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De retourzending dient uiterlijk de 8e dag na ontvangst bij ons geleverd te zijn, herleidbaar aan de trackcode van de retourzending van de klant. Wanneer de geretourneerde producten later dan dit termijn, doch binnen 30 dagen, retour worden ontvangen, kunnen de producten uitsluitend geruild worden.
 3. De consument zendt het product in originele en ongebruikte staat terug inclusief eventuele toebehoren in een degelijke verpakking. Toebehoren zoals stickers, verzendzakken of verpakkingsmateriaal mogen behouden worden.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. De ondernemer vergoed op geen enkele wijze verzend- of handelingskosten, mits vooraf anders overeengekomen.
 6. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Wanneer er is gekozen voor de optie “gratis verzendkosten” bij een bestelling boven de 100 euro, zullen er de laagst aangeboden verzendkosten per land verrekend worden wanneer de geretourneerde artikelen het besteltotaal zullen verminderen naar een bedrag onder de 100 euro.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de door de consument betaalde prijs voor de geretourneerde producten, exclusief eventuele leverings- en retourkosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de producten retour zijn ontvangen.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, mocht verzending niet binnen de 30 dagen uitgevoerd worden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 7 dagen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, zoals zal blijken uit bescheiden van de bezorgdienst, of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor enigerlei vertraging door derden, zoals een leverancier en/of bezorgdienst.

 

Artikel 13 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten dient ten alle tijden het volledige factuurbedrag vooruit betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Wanneer er een andere betaalwijze dan vooraf betalen is overeengekomen en de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 14 – Garantievoorwaarden

Op onze artikelen wordt een maand garantie gegeven. Dit houdt in dat, mocht er binnen een maand na de factuurdatum sprake blijken te zijn van materiaal- of fabricagefouten, de consument dit binnen een maand na de factuurdatum aan ons kenbaar dient te maken. Wij zullen vragen of de onesie eventueel zelf te repareren is, waarbij wij een reparatievergoeding aanbieden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, vragen wij de consument om het artikel retour te sturen, bij ontvanst zullen wij de klacht beoordelen. Indien de klacht gegrond is, zullen wij het artikel repareren, dan wel een nieuw artikel toesturen.

Onderstaande zaken vallen buiten de garantie:

 • Ritsen, dit is een kwetsbaar onderdeel van onze onesies, hier dient uiterst zorgvuldig mee om te worden gaan.
 • Beschadigingen van buitenaf waarneembaar, zoals vlekken.
 • Door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken.
 • Wanneer de stof niet meer in originele staat is (bijvoorbeeld door reparaties van derden).
 • Verkeerd gebruik van het wasvoorschrift.
 • Opzettelijk verkeerd gebruik van onze artikelen,  door bijvoorbeeld kinderen of op feesten, bijvoorbeeld losse naadjes die uit worden gescheurd of uitstekende delen waar aan wordt getrokken zoals staarten of oren.

 

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een maand nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, indien nodig toegelicht met afbeeldingen.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Op klachten, ontvangen na de periode genoemd in lid 14.1, is de ondernemer niet verplicht te antwoorden. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.